Årsberetning 2011 - Norsk forening for Sterilforsyning

Gå til innhold

Årsberetning 2011

Styret > Årsberetning

Årsmelding 2011

Styret i foreningen har bestått av:

Leder: Kari Sletten Helgesen
Nestleder: Jan Wiggen
Kasserer: Anne Line Halstensen
Sekretær: Bente Prag
Styremedlem: Erna Edvinsen
Varamedlem:Vigdis Haram
Varamedlem:Liv Kari Thorsen

Valgkomite:
Anne Tidemand Berg
Astri Irene Engesli
Bente Rabben

Fagkomité:
Karin Sæther
Kari Torvund Sørlie

Medlemmer:
Foreningen har 68 betalende medlemmer og 3 æresmedlemmer pr.15.12.2011
Årsaken til reduksjon i medlemstallet er at det var avdelingensvise påmeldte medlemmer fra noen av de større sterilsentralene, dette er opphørt og det er kun personlige medlemmer igjen.

Styrets arbeid
Det har vært avhold 9 telefonmøter + 2 styremøter på Lillestrøm, ett under Landsmøtet og ett under styresamling 4.-5.november

Styret har i år arbeidet med å utarbeide et forslag til opplæringsplan.

Det er blitt innsamlet opplæringsplaner fra ulike helseforetak og en har utefra dette laget et forslag til plan som skal videreutredes av faggruppen

Styret har i år, som i fjor, vært opptatt utdanning innen faget vårt.

Den nordiske gruppen:
Kari Sletten Helgesen er med i den nordiske gruppen som utarbeider et utdanningsforslag for medarbeidere i sterilsentraler. Denne gruppen har fått EU midler og er godt i gang med arbeidet.

Gruppen har en egen webside, her kan en lese om det pågående arbeidet: http://www.vedas.se

Utdanning for sterilforsyningsansvarlige:
Det har også blitt kartlagt interesse for utdanning for Sterilforsyningsansvarlige i samarbeid med faggruppen. Det er blitt sendt ut et spørreskjema til samtlige helseforetak og det tyder på at interessen er stor. Faggruppen vil jobbe videre med dette.

Foreningens hjemmeside: www.sterilforsyning.no
Det har vært mye rot med web-siden vår dette året også, men nå er imidlertid siden, i litt ny utforming, oppe og går igjen.  

Jan Wiggen har vært kontaktperson for nettsiden.

Landsmøtet 2011:
Møtet ble avholdt på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 17.-18.Mars 2011
Det var 118 påmeldte deltagere (+ styret), og ca 20 utstillere.

Foredragene var:
• Hvordan holde orden i eget hus / Internkontroll,
• Aktuelle lover og standarder for sterilforsyningsavdelinger
• Avviksbehandling/Risikoanalyse,
• Instrumentvaskemaskin- erfaring fra en validering
• Atferd i sterilsentralen, Hygieniske prinsipper
• Opplæringsplaner for medarbeidere  
• Om overskudd og underskudd- fra handling til holdning
• Dessuten var det innslag fra faggruppen.

Wfhss konferansen 2011
Konferansen ble holdt i Portugal, og ble betegnet om stort sett bra, fra de norske deltagerne.
Vi hadde tre av våre styremedlemmer tilstede på konferansen, ett medlem hadde fått stipend .

Økonomi:
Regnskap og budsjett blir lagt frem som egen sak

Februar 2012  
Bente Prag
Sekr.

Tilbake til innholdet